source link Miejska Sieć Teleinformatyczna LEGMAN w Legnicy, połączy wszystkie miejskie instytucje publiczne. Usprawni przepływ informacji i zwiększy funkcjonalność e-administracji. Projekt tworzy warunki do rozwoju zintegrowanych usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Na bazie infrastruktury teleinformatycznej powstaną zastosowania aplikacyjne, które istotnie wpłyną na unowocześnienie i usprawnienie obsługi obywateli i podmiotów gospodarczych w urzędzie i jednostkach podległych gminy (m.in. elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna platforma usług administracji publicznej, jednolity portal miejski i bezpieczny system poczty elektronicznej, serwisy informacji turystycznej i informacji o podmiotach gospodarczych).

vurehitoxoxa.ml Decyzja o rozpoczęciu pierwszych prac nad koncepcją sieci LEGMAN zapadła w 2004, kiedy to po raz pierwszy Urząd Miasta Legnica wystąpił z szeroką inicjatywą skierowaną zarówno do podmiotów publicznych podległych i zewnętrznych (administracji państwowej, powiatowej i wyższych uczelni), jak i do podmiotów prywatnych, w tym operatorów telekomunikacyjnych. Niestety niemożność wypracowania rozwiązania spełniającego oczekiwania zarówno komercji jak i służb publicznych, a przede wszystkim brak środków na realizacje zadania, zmusiła nas do weryfikacji założeń funkcjonalnych i organizacyjnych projektu i ponownego podjęcia działań na rzecz uruchomienia go i pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację.

follow site W chwili obecnej Urząd Miasta jest w posiadaniu szeregu opracowań technicznych, które dają spójny obraz tego co już zrobiliśmy i co zamierzamy osiągnąć.

waofloormerno.tk Cały projekt w swoim zamyśle ma się opierać o infrastrukturę sieci światłowodowej, która jest budowana przede wszystkim w ramach zadania budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym i zasięgiem ma objąć prawie całe miasto. Gmina Legnica realizując na swoim terenie inne zadania inwestycyjne, zrealizowała dodatkowo kilka kilometrów dedykowanej kanalizacji teletechnicznej, która zostanie połączona z infrastrukturą systemu Zarządzania Ruchem tworząc spójną całość. Uzupełnieniem światłowodowej infrastruktury do ziemnej, są dwie stacje bazowe 5 GHz i stacja bazowa LMDS podsystemu monitoringu miejskiego.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjnej pozycji Legnicy, jako ośrodka miejskiego o znaczeniu regionalnym, stworzenie atrakcyjnych warunków życia i prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej, poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego zapewniającej powszechny, szerokopasmowy i bezpieczny dostępu do Internetu.

Wśród celów projektu LEGMAN , należy wymienić następujące cele cząstkowe:

  • ułatwienie i przyspieszenie budowy społeczeństwa informacyjnego w mieście Legnicy poprzez objęcie projektem większości instytucji publicznych w mieście,

  • obniżenie kosztów działania Urzędu przy poprawionej jakości obsługi teleinformatycznej,

  • zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa sieci i danych,

  • zapewnienie bezpieczeństwa zawartości informacyjnej sieci LEGMAN,

  • wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców,

  • wspomaganie dostępu do informacji dla wszystkich obywateli

  • pomaganie realizacji programów rządowych (w tym m.in. e-administracji, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwa i innych),

  • podniesienie zdolności absorpcji innowacji przez MŚP,

  • przyczynienie się do podniesienia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miasta dla biznesu,

  • umożliwienie stosowania zaawansowanych, rozproszonych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji.

 

 W najbliższych latach dalszy rozwój sieci LEGMAN będzie obejmował kolejne instytucje użyteczności publicznej. Priorytetem będzie rozwój przyłączy światłowodowych, tak by zapewnić jak największą niezawodność przy zachowaniu wysokiej wydajności.

Kolejnym ważnym elementem rozwoju sieci LEGMAN będzie wykonanie punktu styku operatorskiego z routerami BGP dla zapewnienia wysokiej dostępności usług świadczonych poprzez sieć Internet.

Zwieńczeniem całego projektu będzie utworzenie Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych, oferującego wszystkim miejskim instytucjom publicznym usługi wirtualizacji zasobów , hostingu usług www, poczty itp., poprzez sieć LEGMAN, zapewniając jednocześnie spójną politykę bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju informatyzacji gminy.

 

Posiadanie przez miasto sieci teleinformatycznej tej klasy, ułatwi społeczeństwu ewolucję w kierunku społeczeństwa informacyjnego, zwiększy zapewne atrakcyjność gospodarczą naszego regionu i zdynamizuje jego rozwój. Ponadto pozwoli obniżyć koszty związane z utrzymaniem usług teleinformatycznych dla podmiotów gminy. Na bazie takiej infrastruktury powstaną zastosowania aplikacyjne, które istotnie wpłyną na unowocześnienie i usprawnienie obsługi klientów w urzędach i innych jednostkach gminy, zapewniając bezpośredni przepływ dokumentów i spraw. Monitoring, zarządzanie ruchem i integracja służb ratowniczych wpłyną na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Legnicy. Posiadanie takiej infrastruktury teleinformatycznej w obecnych czasach, coraz bardziej rozwijającego się rynku usług elektronicznych i informatyzacji życia powszedniego, staje się koniecznością tak samo oczywistą jak posiadanie systemu kanalizacji czy sieci dróg miejskich.